Mang thiên nhiên vào trong nội thất nhà ở | Gibbon Street

Đã đăng trong mục Mẫu nhà đẹp - Kiến trúc


Một công trình đẹp mang bản sắc của nước Úc, với sân trong đưa thiên nhiên vào trong không gian nội thất, một ví dụ có thể áp dụng cho nhà ở Việt Nam.


https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-13.jpg?resize=375%2C500&ssl=1 375w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-13.jpg?resize=768%2C1024&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-13.jpg?resize=696%2C928&ssl=1 696w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-13.jpg?resize=1068%2C1424&ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-13.jpg?resize=315%2C420&ssl=1 315w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-13.jpg?resize=600%2C800&ssl=1 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px">

https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-16.jpg?resize=380%2C500&ssl=1 380w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-16.jpg?resize=768%2C1011&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-16.jpg?resize=696%2C916&ssl=1 696w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-16.jpg?resize=1068%2C1405&ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-16.jpg?resize=319%2C420&ssl=1 319w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-16.jpg?resize=600%2C790&ssl=1 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px">

Các bức tường quanh co bắt đầu ở phía trước và kết thúc ở rìa khu đất, hướng tới thiết kế hài hòa với cảnh quan đường phố và bảo tồn cảnh quan.

https://i2.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-19.jpg?resize=334%2C500&ssl=1 334w, https://i2.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-19.jpg?resize=768%2C1151&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-19.jpg?resize=696%2C1043&ssl=1 696w, https://i2.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-19.jpg?resize=1068%2C1601&ssl=1 1068w, https://i2.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-19.jpg?resize=280%2C420&ssl=1 280w, https://i2.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-19.jpg?resize=600%2C900&ssl=1 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px">

https://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-5.jpg?resize=400%2C500&ssl=1 400w, https://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-5.jpg?resize=768%2C960&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-5.jpg?resize=696%2C870&ssl=1 696w, https://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-5.jpg?resize=1068%2C1335&ssl=1 1068w, https://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-5.jpg?resize=336%2C420&ssl=1 336w, https://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-5.jpg?resize=600%2C750&ssl=1 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px">

Các khu vực sinh hoạt như ngồi và ăn uống được trang bị đầy đủ, mỗi phòng đều có các chức năng riêng. Kế hoạch ở đây là cải tạo lại và thiết kế phòng với những trải nghiệm cụ thể và khác biệt. https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-2.jpg?resize=334%2C500&ssl=1 334w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-2.jpg?resize=768%2C1151&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-2.jpg?resize=696%2C1043&ssl=1 696w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-2.jpg?resize=1068%2C1601&ssl=1 1068w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-2.jpg?resize=280%2C420&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-2.jpg?resize=600%2C900&ssl=1 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px">

https://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-3.jpg?resize=333%2C500&ssl=1 333w, https://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-3.jpg?resize=768%2C1153&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-3.jpg?resize=696%2C1045&ssl=1 696w, https://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-3.jpg?resize=1068%2C1604&ssl=1 1068w, https://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-3.jpg?resize=280%2C420&ssl=1 280w, https://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2018/11/kien-viet-mang-hoi-tho-tu-nhien-vao-khong-gian-song-3.jpg?resize=600%2C901&ssl=1 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px">